Szabadbáránd/Veliki Borištof, Zabav na kiritof! 2017.10.27